Economic Output of the World’s Major Metropolitan Areas, 2012